Privacy Policy

Základní informace

Společnost Tastimax s.r.o. se sídlem Jablonecká 717/5, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 24122335, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 180566 jako správce osobních údajů provádí shromažďování a zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů dětí

Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Tastimax s.r.o. zpracovává o svých klientech následující informace:

Identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště popř. kontaktní adresu, e-mail a telefonní číslo, rodné číslo, státní občanství, rodinný stav, číslo účtu, druh, číslo průkazu totožnosti a dobu jeho platnosti, kopii průkazu totožnosti, údaj zda jste či nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce, u podnikajících fyzických osob pak obchodní firmu, místo podnikání a IČ.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě našich webových stránek o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naše webové stránky, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, tj. nelze je jednoznačně přiřadit konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače. Pokud na mobilním zařízení povolíte používat lokační údaje, můžeme používat i polohy vašeho přístroje k tomu, abychom vám poskytli relevantnější nabídky (například zobrazení nejbližší nemovitosti).

Cookies

Automaticky zpracováváme i cookies.

Cookie je textový soubor, který navštívená webová stránka odesílá do prohlížeče vašeho počítače nebo mobilního telefonu a ukládá na pevném disku vašeho zařízení. Soubory cookie umožňují analýzu způsobu užívání této stránky. Díky nim můžeme zajistit nabídku relevantních služeb a zobrazování vhodných objektů nemovitosti.

Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookie, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany vašeho soukromí) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookie, které tyto stránky do vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookie odeslaných jinými webovými stránkami.

Soubory cookie třetích stran

V některých případech používáme reklamní soubory cookie třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

Naše webové stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá soubory cookie. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přenesené a uložené na serverech ve Spojených státech. Google používá tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používání souborů cookies můžete odmítnout v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme:

 • pro účely komunikace mezi klientem, makléřem, hypotečním poradcem resp. pro kontaktování v rámci obchodního styku a zpětný kontakt včetně vyhodnocení úspěšnosti služby (zpětná vazba),
 • pro přípravu a uzavírání smluvní dokumentace (Kupní smlouva, Návrh na vklad, Smlouva o smlouvě budoucí, Nájemní smlouva, Zprostředkovatelská smlouva, Protokol o prohlídce, Rezervační smlouva, Předávací protokol apod.),
 • údaj zda jste či nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce, zpracováváme k naplnění povinnosti Zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • pro zasílání obchodních sdělení. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.
 • pro zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější objekty. K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.
 • k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku)
 • pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

Zákonnost zpracování

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016), jelikož je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (klient), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. Zprostředkovatelská smlouva, Rezervační smlouva, Kupní smlouva atd.), pro splnění právních povinností správce, pro oprávněné zájmy správce popř. třetí strany (např. zasílání marketingových sdělení).

Předávání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • spolupracujícím realitním makléřům
 • externí advokátní kanceláři
 • spolupracujícím hypotečním poradcům
 • externí účetní
 • zpracovatelům, kteří poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery
 • daňovému poradci
 • finančním institucím a bankám
 • státním a jiným orgánům v rámci plnění zákonných povinností.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. V případě, že budou osobní údaje předány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor nebo do zemí, které nemají odpovídající úroveň ochrany podle platných zákonů, zejména GDPR a dalších předpisů EU a vnitrostátních předpisů o ochraně osobních údajů, bude toto předání uskutečněno na základě výjimky vztahující se na konkrétní situaci, nebo Správce zajistí, že budou poskytnuty odpovídající záruky, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu, poskytování služeb nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete zaslat na e-mailovou adresu info@restenta.com.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností vyplývajících ze smlouvy či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • právo být informován o účelu a době zpracování údajů, kategoriích zpracovaných údajů a kategoriích příjemců zpracovaných údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo znát, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Principy zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje zpracováváme vždy zákonně, korektně, spravedlivě, transparentně a odpovědně.

Zpracování je účelově omezené, což znamená, že zpracováváme osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely.

V rámci minimalizace údajů zpracováváme přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Zpracováváme přesné a aktualizované osobní údaje. Pokud jsou osobní údaje nepřesné, zajistíme jejich opravu či případně výmaz, k čemuž můžeme požadovat vaši nezbytnou součinnost.

Zajišťujeme, aby všechny naše IT systémy a další úložiště, kde máme uloženy osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob (např. prostřednictvím firewallu, antivirové ochrany, přísných požadavků na hesla, přihlašování do systémů atd.).

Zajišťujeme, aby všechny dokumenty, kde jsou osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob. Tyto dokumenty jsou uloženy v uzamykatelných skříních, v uzamykatelných kancelářích popř. jsou zabezpečeny jinými obdobnými zabezpečovacími prostředky (EZS, trezorové skříně apod.)

Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zaheslovány a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným a kontrolovaným přístupem.

Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

V případě dotazů či nejasností můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@restenta.com.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2020.